International Tamiya Gasshuku in Budapest, Hungary 03/2020

Tamiya Gasshuku 03/2020
Tamiya Gasshuku 03/2020